Avviz / Notice

Għeżież Residenti,
Bi pjaċir ninfurmawkhom li l-Kunsill Lokali ta’ l-Mdina ngħata fondi mill-Awtorita` tat-Transport Malta fejn inxtrat vettura elettrika.
Dawn il-fondi ingħataw mill-Awtorita` sabiex tipromwovi sistema ta’ ‘shared transport’ u b’hekk jitnaqqas l-ammont ta’ vetturi fil-qalba tal-belt u r-raħal, u wkoll sabiex tgħin lil-anzjani u r-residenti b’diffikulta`, jiffaċilitaw il-bżonnijiet tagħhom ta’ kuljum.
Dan is-servizz ser ikun qiegħed jopera b’sistema ta’ booking, mit-Tnejn sal-Gimgha, mit-8:00 ta’ filgħodu sas-2:00 ta’ wara nofsinhar għar-Rabat, Ħad-Dingli u l-Imtarfa. Dan is-servizz ser ikun estiz ukoll sal-poliklinika tal-Mosta. Sabiex resident jagħmel użu minn dan is-servizz, wieħed għandu jibbukja sa mhux aktar tard minn jumejn qabel fuq in-numru 21450707.

Dear Residents,
We are pleased to inform you that the Mdina Local Council has been awarded funds in which an electric car has been purchased.
These funds were given by Transport Malta to promote a shared transport system and thus reducing the amount of cars in the core area of the city or village, and also to help the elderly and impaired residents facilitate their daily needs.
This service will be operating by booking from Monday to Friday, from 8:00 till 14:00 for Rabat, Dingli and Mtarfa. This service has also been extended till Mosta Healthcentre. In order for a resident to make use of this service, one must book not later than two days in advance on 21450707.